- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แก้ไขข้อมูลค่ะ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เบอร์ที่ใช้งานไม่ได้ โทรออกได้ แต่โทรเข้าไปไม่ได้ คือเบอร์ 7112 , 7114 , 7115 , 7131 ส่วนเบอร์ 7133 ที่แจ้งไปว่าเสีย สามารถใช้งานได้ค่ะ
สถานที่:
อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
7129
ผู้แจ้ง:
นางวีระวรรณ วิเศษสุมน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
21/02/2562 13:59:13
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์​ค้างทำการปิดอุปกรณ์​จ่ายไฟเปิดใหม่ใช่งานได้
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/09/2562 18:37:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th