- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ สายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญา
สถานที่:
งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869378848 / 9221
ผู้แจ้ง:
นายอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
13/02/2562 09:44:01
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการตรวจเช็คเป็นเบอร์ 055267093 เครื่องที่ต่อพ่วงกันอยู่ 3 เครื่องซึ่งปกติแล้วที่ TOT ระบุไว้ไม่เกิน 2 เครื่องจึงทำให้เกิดปัญหาเรื่องกระแสไฟที่จ่ายมาเลี้ยง แนะนำให้ปรับเป็น 2 เครื่อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/09/2562 10:32:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th