- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องพิมพ์บางครั้งก็พิมพ์ออกมา บางครั้งก็พิมพ์ไม่ออกค่ะ ไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใด
สถานที่:
งานวินัยและนิติการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
01/02/2562 14:53:45
บันทึกการดำเนินการ:
ใช้ msconfig
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/02/2562 09:39:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th