- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ใช้งานติดขัด
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลง windows ใหม่ 2 เครื่อง
สถานที่:
ห้องพยาบาล ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9801
ผู้แจ้ง:
นางสาวภัทรวรรณ ประสพผล
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
24/01/2562 09:10:02
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/02/2562 13:40:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th