- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรม Microsoft office มีัปญหา
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
โปรแกรม Microsoft office มีัปญหา ขอความกรุณาทางศูนย์ไอทีนำ เวอร์ชั่น 2013 มาให้ลงให้ค่ะ
สถานที่:
งานสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0971596598
ผู้แจ้ง:
นางสาวนุชจรี สีขุ่ย
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานประชุมและพิธีการ
วันที่:
21/01/2562 19:48:38
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ประสานให้ติดต่อขอคีย์โปรแกรมที่ คุณเอสแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/01/2562 15:32:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th