- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
จอโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสโลป
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
จอโปรเจคเตอร์ห้องประชุมสโลป กองพัฒนานักศึกษา มีปัญหา
สถานที่:
ประชุมสโลป กองพัฒนานักศึกษา มีปัญหา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
899611051
ผู้แจ้ง:
นางสาวลักขณา ไชยเมือง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
15/01/2562 14:00:19
บันทึกการดำเนินการ:
ต้องทำการแจ้งช่างมาเพื่อแก้ไขครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/01/2562 12:20:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th