- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ ที่จำเป็น และที่ต้องใช้งาน page maker, indesign, premier pro 14
สถานที่:
ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0897089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
08/01/2562 09:57:23
บันทึกการดำเนินการ:
ลงได้ 1 โปรแกรม เนื่องจากขาดโปรแกรม แจ้งผู้ใช้งานช่วยจัดหามาดำเนินการครั่งต่อไป
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน,
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/01/2562 14:09:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th