- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาการใช้งานโทรศัพท์หมายเลข 5201,5301,5210
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
-หมายเลข 5210,5301 ไม่มีเสียงเรียกเข้า แต่โทรออกได้ปกติ (ลองเอาเครื่องอื่นที่ใช้งานปกติมาเสียบสายหมายเลขดังกล่าวก็ไม่มีเสียงเรียกเข้า และลองเอาเครื่องที่เสียบประจำหมายเลขดังกล่าวไปเสียงสายของหมายเลขอื่นก็ใช้งานได้ปกติ) - เวลากดหมายเลข 5210 เพื่อโทรออก แต่จะโทรเข้าไปยังหมายเลข 5206 ตลอดทุกครั้ง
สถานที่:
อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5202
ผู้แจ้ง:
นายพรพนม นันทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
26/11/2561 09:02:55
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/12/2561 08:59:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th