- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์ส่วนวังจันทน์ อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 25 พ.ย. จนถึงวันนี้ ก็ยังไม่สามารถใช้งานได้เลยค่ะ มีความเดือดร้อนเพราะต้องทำงานผ่านอินเตอร์เน็ตตลอดค่ะ
สถานที่:
คณะครุศาสตร์ส่วนวังจันทน์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055230597
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
26/11/2561 08:52:55
บันทึกการดำเนินการ:
loop ห้องสำนักงานคณะครุศาสตร์
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/11/2561 15:00:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th