- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน ชั้น 1 อาคารศรีพิบูล ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรเข้าหมายเลข 7226 แต่ติดที่หมายเลข 7225 7218 ใช้งานได้บ่้างไม่ได้บ้าง 7211 โทรเข้าได้ แต่เครื่องไม่มีเสียงกริ่ง ทำให้ไม่ทราบว่ามีสายเข้า 7210 ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
อาคารศรีพิบูล ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0945532917
ผู้แจ้ง:
นายสามารถ เน่าบู่
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา
วันที่:
21/11/2561 16:05:58
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/01/2562 09:54:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th