- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ดาวโหลดเครื่อวปริ้นไไม่ได้
สถานที่:
งานอาคารสถานที่และบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9180
ผู้แจ้ง:
นางสาวนันทนา ด่อนแผ้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
16/11/2561 15:19:04
บันทึกการดำเนินการ:
เชคแล้วปัญหาเกิดจากสายมีความยาว5m จึงไม่สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องปริ้นได้ รอเทสสาย print เส้นใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/11/2561 12:36:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th