- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปิดเครื่องได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากได้ทำการShut down แต่เครื่องกลับ Restart ตลอด เครื่องนี้ ใช้ Windows 10
สถานที่:
คอมพิวเตอร์น้องหน่อย ห้องงานอาคารสถานที่ฯ อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0855236416
ผู้แจ้ง:
นางสาวอิสราภรณ์ ใบวุฒิ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
14/11/2561 09:04:19
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/11/2561 19:41:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th