- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หน้าจอขึ้นจอสีฟ้า ใช้ไปซักระยะแล้วเครื่องค้าง
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
หน้าจอขึ้นจอสีฟ้า ใช้ไปซักระยะแล้วเครื่องค้าง
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9252
ผู้แจ้ง:
นางสาวณัฐธิดา สีแตง
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
10/10/2561 13:12:41
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/10/2561 14:12:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th