- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ลง windows ใหม่
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
การใช้งานคอมพิวเตอร์มีความล่าช้า
สถานที่:
งานพัสดุ โครงการจัดตั้งกองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9131
ผู้แจ้ง:
นางสาววารุณี
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
01/10/2561 09:55:57
บันทึกการดำเนินการ:
เครื่องผู้ใช้มุก HP P7-3010L มีการลงโปรแกรมเสี่ยงต่อการติดไวรัส
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/10/2561 09:56:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th