- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
หมายเลขภายใน 1411 และ 1422 โรงเรียนสาธิตติดต่อไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
หมายเลขภายใน 1411 , 1425 และ 1422 โรงเรียนสาธิตติดต่อไม่ได้
สถานที่:
โรงเรียนสาธิตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1400
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
24/09/2561 15:38:12
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/09/2561 10:44:43
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th