- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ (ทำงานไม่ได้เลยค่ะ)
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ (ทำงานไม่ได้เลยค่ะ)
สถานที่:
สภาคณาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9225
ผู้แจ้ง:
นางสาวนภัสกร ละลอกแก้ว
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
วันที่:
24/09/2561 09:04:59
บันทึกการดำเนินการ:
ถ่านไบออสเสีย ทำการซื้อใสใหม่ครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/09/2561 16:15:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th