- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมเข้าหน้า windows ไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมเข้าหน้า windows ไม่ได้
สถานที่:
หน่วยงานออกแบบและวางผัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
086-2114267
ผู้แจ้ง:
นายวิสุทธิ์ อินกำแพง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานอาคารสถานที่และบริการ
วันที่:
19/09/2561 09:34:27
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/09/2561 10:42:31
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th