- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ใช้การไม้ได้ จอฉายภาพไม่มี
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพวเตอร์ขึ้นจอฟ้า วินโดว์คงมีปัญหา จอฉายภาพ ถูกดึงออก ทำให้ไม่มีจอรับภาพจากมอนิเตอร์ ขอเปลี่ยนห้องเรียนได้มั้ยคะ
สถานที่:
IT 602
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0991393938
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิดา มหาวงศ์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
26/08/2561 21:21:32
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการตามที่แจ้งเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/08/2561 10:13:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th