- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถใช้ net ที่บ้านพักอาจารย์ (หลังสวนมะม่วง) ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ที่บ้านพักอาจารย์ ไม่สามารถใช้สัญญาน internet ได้ เป็นมาประมาณ 2 เดือนแล้วค่ะ โดยสัญญาณ internet จะขึ้นชื่อ Tenda2..... (จำไม่ได้ค่ะ 555)
สถานที่:
บ้านพักอาจารย์หลังสวนมะม่วง (หลังที่ 6 จากฝั่งสนามเทนนิส หรือ หลังที่ 3 จากฝั่งแฟลตอาจารย์)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0818887178
ผู้แจ้ง:
อาจารย์ขนิษฐา ไชยแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
23/08/2561 12:56:17
บันทึกการดำเนินการ:
ระบบสาย มีปัญหา แก่ไขจุดต่อ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2561 10:15:04
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th