- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องเปิดไม่ติด
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องเปิดไม่ติด
สถานที่:
งานการเงิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267059
ผู้แจ้ง:
น.ส.วรุณยุพา ท่อนกฐิน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
09/06/2552 09:51:57
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/06/2552 10:21:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th