- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คคอมพิวเตอร์ พร้อมลงวินโดว์ และโปรแกรมใหม่ เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์เก่าที่ไม่ได้ใช้งาน หมายเหต : เมื่อดำเนินการแล้ว ส่งเครื่องที่ น.ส.ปวริศา (สำนักงานอธิการบดี)
สถานที่:
งานพัสดุ (เครื่องเก่าคุณอรทัย ยิ้มอ่ำ)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
098-9572581 ภายใน 9190 (ปวริศา)
ผู้แจ้ง:
นางสาวปวริศา เกษมสุข
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
วันที่:
08/08/2561 11:00:27
บันทึกการดำเนินการ:
จะรีบเข้าไปดำเนินการตรวจเช็คค่ะ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน, นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/08/2561 13:25:27
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th