- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โปรแกรมไวรัสหมดอายุ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ธุรการ
สถานที่:
ทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9140
ผู้แจ้ง:
นางสาวเยาวนิตย์ คงชื่น
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
07/08/2561 08:58:13
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 20/08/2561 10:37:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th