- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ขณะที่ทำงานอยู่เครื่องดับเปิดไม่ติด จำนวน 2 เครื่อง
สถานที่:
ห้องสภานักศึกษา,องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น1 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0836273628
ผู้แจ้ง:
นางสาวรัตนา ขนุนปัน
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รายวัน
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
05/08/2561 10:29:50
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 14/02/2562 10:25:32
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th