- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แจ้ง อินเตอร์เน็ตบ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหวใช้ไม่ได้ครับ
สถานที่:
บ้านพัก ผศ.ดร อลงกรณ์ เมืองไหว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0898350866
ผู้แจ้ง:
นายวิชิต เหล็กคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
03/08/2561 16:16:14
บันทึกการดำเนินการ:
ระบบ สัญญาณ มีปัญหา ไม่ใด้ ip
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2561 10:20:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th