- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มี
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ติดตั้งระบบeStore ของวิทยาลัยการพยาบาล
สถานที่:
ตึก ฉ. ห้อง 102
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4901
ผู้แจ้ง:
นางสาววัชราพร สีทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
วิทยาลัยการพยาบาล
วันที่:
22/07/2561 16:32:22
บันทึกการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้ทำหนังสือขอติดตั้งมา พร้อมชื่อผู้ติดต่อรับผิดชอบค่ะ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
คุณโสภณ พินิจกิจเจริณกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/02/2562 16:07:55
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th