- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มี
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เดินสายLANเพิ่ม 5 จุด
สถานที่:
ตึก ฉ. ห้อง 102
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4901
ผู้แจ้ง:
นางสาววัชราพร สีทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
วิทยาลัยการพยาบาล
วันที่:
20/07/2561 09:56:28
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้ง ระบบสาย เพิ่ม 5 จุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/09/2561 10:07:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th