- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเสีย
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องการเครื่องปริ้นได้ทำการอัพโหลดเอง จึงทำให้เครื่องปริ้น ปริ้นแบบไม่ผิดและเป็นภาษาของระบบ
สถานที่:
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869269991
ผู้แจ้ง:
นางสาวปัทมาพร เงินแจ้ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
19/07/2561 10:53:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน,
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 10/08/2561 09:34:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th