- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในไม่มีสัญญาณและใช้งานไม่ได้จำนวนหลายเครื่อง
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
แจ้งเบอร์9631ไม่มีสัญญาณ
สถานที่:
ห้องสภานักศึกษา ชั้น 1 กองพัฒนานักศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9603
ผู้แจ้ง:
นางสาวปนัสยา ชลูดดง
ตำแหน่ง:
เจ้าหน้าที่รายวัน
หน่วยงาน:
กองพัฒนานักศึกษา
วันที่:
17/07/2561 18:39:04
บันทึกการดำเนินการ:
เจ้าหน้าที่ติดราชการไปวันกล้า เมื่อกลับมาจะรีบดำเนินการให้คะ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/07/2561 21:09:01
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th