- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ WIFI (PSRU_WIFI_AIS)
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเตอร์เน็ต อาคาร 2 (ตึกสำนักงานครุศาสตร์) (PSRU_WIFI_AIS) ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
คณะครุศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0876591125
ผู้แจ้ง:
นายสหรัฐ ทองยัง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
15/07/2561 11:20:51
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์ขัดข้อง แก้ไขใช้งานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี, นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/08/2561 14:15:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th