- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน 9140 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายใน 9140 ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ โทรเข้า - โทรออก ไม่ได้
สถานที่:
ห้องงานธุรการและสารบรรณ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9140,9141,9142
ผู้แจ้ง:
นายเกรียงไกร โรยกลิ่น
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
10/07/2561 14:54:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/07/2561 08:55:00
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th