- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์ภายใน 9501 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์ภายใน 9501 ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์)
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9738393
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัญญา สมุทรเขตร์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
07/07/2561 14:16:36
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 17/07/2561 15:04:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th