- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์เสีย
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เครื่องค้าง เปิดไม่ติด
สถานที่:
ศูนย์กีฬาในร่ม1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0992125699
ผู้แจ้ง:
นายบุญเตียง จันทาศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา
วันที่:
02/07/2561 09:26:35
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน, นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
กำลังดำเนินการ เมื่อวันที่ 03/07/2561 13:53:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th