- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาการออกเช็ค ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์ ระบบไม่รับข้อมูลที่บันทึกเข้าใหม่ และไม่มีในรายงาน
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
บันทึกข้อมูลในระบบแล้ว มีการแจ้งบันทึกสมบูรณ์ แต่ ไม่ออกเป็นเช็คฉบับสมบูรณ์ และไม่มีในรายงานการออกเช็ค
สถานที่:
ห้อง ผอ.กค. อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9122
ผู้แจ้ง:
นางสาวพรทิพย์ วัฒรัชนากูล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
โครงการจัดตั้งกองคลัง
วันที่:
27/06/2561 13:15:00
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขเสร็จเเล้ว ลองเข้าระบบใหม่จะสามารถทำงานได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายรัฐวิภาค อู่ทองมาก
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/06/2561 10:18:40
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th