- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เครื่องพิมพ์ที่แชร์อยู่ไม่สามารถพิมพ์งานออกมาได้เลยค่ะ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร
สถานที่:
งานวินัยและนิติการ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
16/05/2561 09:21:24
บันทึกการดำเนินการ:
นายปณิธาร บัวเผื่อน ปัญหาจาก PC แนะนำลงวินโดว์ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/08/2561 12:33:53
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th