- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งสาย LAN
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ต้องการติดตั้งอินเตอร์เน็ตแบบสาย LAN แทนการใช้งานแบบ wifi จำนวน 2 เครื่อง
สถานที่:
งานอาคารสถานที่และบริการ อาคารทีปวิชญ์ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9180 (มิ้ว)
ผู้แจ้ง:
นางสาวสมศิริ ฤกษ์ทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองกลาง
วันที่:
08/05/2561 11:03:07
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 02/06/2561 09:20:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th