- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เคร่ื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส (ทำให้แล้ว)
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส
สถานที่:
กองบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267101
ผู้แจ้ง:
นายลูกขวัญ อินทร์คล้าย
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริการการศึกษา
วันที่:
01/06/2552 18:25:06
บันทึกการดำเนินการ:
ลงเครื่องใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายวิวัฒน์ เจษฏาภรณ์พิพัฒน์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/06/2552 08:52:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th