- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แจ้งอินเตอร์เน็ตบ้านพักอาจารย์ใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แจ้งอินเตอร์เน็ตบ้านพักผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
บ้านพักผศ.ดร.อลงกรณ์ เมืองไหว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0898350866
ผู้แจ้ง:
นายวิชิต เหล็กคำ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วันที่:
17/04/2561 11:15:49
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/04/2561 14:39:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th