- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
WIFI เสีย
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
WIFI เสียมาเป็นเดือนแล้วค่ะ เชื่อมต่อไม่ได้
สถานที่:
ห้องธุรการและสารบรรณ อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9142
ผู้แจ้ง:
นางอภิชนา นิลกำแหง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานธุรการและสารบรรณ
วันที่:
05/04/2561 16:12:59
บันทึกการดำเนินการ:
อุปกรณ์มีปัญหา จัดหาทดแทน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี,
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/05/2561 09:42:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th