- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ห้องคอม Huso 210
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ
สถานที่:
Huso 210
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-267087
ผู้แจ้ง:
นางกาญจนา วงษ์วัฒนพงษ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
05/04/2561 09:01:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/04/2561 11:10:50
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th