- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไวรัสในคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถลบไวรัสที่มีอยู่และอัพเดทโปรแกรมสแกนไวรัสได้ค่ะ
สถานที่:
ห้องงานวินัยและนิติการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวอัจจิมา มาตราเงิน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
04/04/2561 15:37:06
บันทึกการดำเนินการ:
ให้คำปรึกษาแนะนำวิธีการแก้ไข
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/04/2561 11:12:17
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th