- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เช็คเครื่อง- ลงโปรแกรม
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ลงโปรแกรมใหม่
สถานที่:
กองนโยบายและแผน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0855922275
ผู้แจ้ง:
นางสาวมยุรี กมลวรเดช
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
26/03/2561 09:35:29
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/03/2561 11:40:39
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th