- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เข้า login ipassport ไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ipassport ของ สุรีย์พร แก้วหล่อ เจ้าหน้าที่คณะวิทยาการจัดการ เข้าไม่ได้ 2 วันแล้ว กรุณาแก้ไขให้ด้วย
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0831622599
ผู้แจ้ง:
นายศิริศักดิ์ ขวัญผ่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
29/05/2552 16:40:45
บันทึกการดำเนินการ:
ตรวจสอบแล้วสามารถ login เข้าใช้งานได้แล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเกรียงกมล คำมา
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 31/05/2552 17:54:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th