- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ต้องการให้ช่วยในเรื่องการ Upload web ที่ใช้ฐานข้อมูล
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
เรามีเว็บที่ทำขึ้นมาแล้วและทำสร้างฐานข้อมูลแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องการ Upload ต้องการให้ช่วยเหลือ
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0831622599
ผู้แจ้ง:
นายศิริศักดิ์ ขวัญผ่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
29/05/2552 16:37:15
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเสกสรรค์ ศิวิลัย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/06/2552 16:18:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th