- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
แชร์ปริ้ตเตอร์/แช่ข้อมูล
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แชร์ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง แช่ร์ข้อมูล 4 เครื่องให้เห็นข้อมูลเดียวกัน
สถานที่:
งานอัตรากำลังและค่าตอบแทน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869378848 / 9221
ผู้แจ้ง:
นายอวิรุทธิ์ วิกิจการโกศล
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
02/03/2561 08:12:47
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ใช้แจ้งว่าใช้ได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผือน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 26/04/2561 09:35:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th