- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อาคารสาธารณสุขศาสตร์ และอาคารศูนย์สาธิตใช้เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้สัญญาณอินเตอร์ไม่ได้
สถานที่:
อาคารสาธารณสุขศาสตร์ และอาคารศูนย์สาธิตใช้เน็ตไม่ได้
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4000
ผู้แจ้ง:
นางกัญญาวีร์ สมนึก
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
19/01/2561 13:23:47
บันทึกการดำเนินการ:
หนูกัดสายบริษัท tot เข้ามาดำเนินการซ่อม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2561 10:43:57
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th