- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต บริเวณอาคารศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
บริเวณศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และอาคารสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมาไม่ได้ 2 วันแล้วค่ะ จำเป็นต้องใช้เพื่อการสืบค้นข้อมูล และการจัดการเรียนการสอน รบกวนช่วยแก้ไขให้ด่วนนะคะ
สถานที่:
ศูนย์สาธิตเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และอาคารสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0994651449
ผู้แจ้ง:
อาจารย์สุขสมาน สังโยคะ
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
19/01/2561 11:50:39
บันทึกการดำเนินการ:
หนูกัดสาย บริษัท tot เข้ามาดำเนินการซ่อม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2561 10:44:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th