- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ต ห้อง ฉ.302 ใช้การไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เมื่อเวลา 13.30 น. ข้าพเจ้าได้เข้าสอนที่ห้อง ฉ.302 พบปัญหาคือระบบอินเตอร์เน็ตใช้การไม่ได้
สถานที่:
ฉ.302
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
099-1393938
ผู้แจ้ง:
นางสาวภาวิดา มหาวงศ์
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
18/01/2561 15:13:02
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2561 10:44:24
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th