- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์สายในห้องรองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน คณะวิทยาการจัดการ ใช้การไม่ได้มาเป็นเวลาหลายวันแล้ว รบกวนตรวจสอบให้ด้วย
สถานที่:
สำนักงานคณะวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
3000
ผู้แจ้ง:
นางนพวรรณ นาคสนิท
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
26/05/2552 14:06:54
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์ชำรุด กำลังดำเนินการสั่งอุปกรณ์มาเปลี่ยน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/06/2552 10:38:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th