- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ต้องการหาเครื่องปริ้นไม่เครือข่าย
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
ต้องการหาเครื่องปริ้นที่อยู่ในเครือข่าย เพื่อติดตั้งและใช้เครื่องปริ้นร่วมกัน แต่ไม่สามารถหาได้คะ
สถานที่:
ห้องงานวินัยและนิติการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
15/01/2561 10:46:11
บันทึกการดำเนินการ:
หาวิธีแก้อยู่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/05/2561 09:01:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th