- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ลง WINDOWS ใหม่
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจากคอมพิวเตอร์โดยไวรัสสปายแวร์ ทำให้เกิดความเสียหาย จึงขอความอนุเคราะห์ลง windows ใหม่ครับ
สถานที่:
งานเลขานุการ ทีปวิชญ์ ชั้น 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0941616914 / 9339
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ แสงสว่างวัฒนะ
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
สำนักงานอธิการบดี
วันที่:
09/01/2561 15:39:17
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/01/2561 09:12:38
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th